สถิติหวย 3 ตัวบน มีเลขอะไรบ้าง? (เก็บสถิติย้อนหลัง 25 ปี)

สถิติหวย 3 ตัวบน ลองไปดู สถิติหวยที่ออกบ่อย สถิติหวย 3 ตัวบน กันว่า แต่ละงวด เลขท้าย 3 ตัวบน มีอะไรบ้าง? แต่ละเลขออกบ่อยแค่ไหน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแทงหวยของท่าน เราได้รวบรวบไว้ทั้งหมดแล้วที่นี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ พ.ศ. 2537 จนถึง พ.ศ. 2562 ย้อนหลังถึง 25 ปีด้วยกัน ให้ท่านได้วิเคราะห์จากด้านล่างนี้เลย

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2562

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
1 ตุลาคม 2562691197197
16 กันยายน 2562340388388
1 กันยายน 2562798787787
16 สิงหาาคม 2562775476476
1 สิงหาาคม 2562387006006
15 กรกฎาคม 2562369765765
1 กรกฎาคม 2562943647647
16 มิถุนายน 2562174055055
1 มิถุนายน 2562516461461
16 พฤษภาคม 2562962526526
2 พฤษภาคม 2562061324324
16 เมษายน 2562570331331
1 เมษายน 2562109767767
16 มีนาคม 2562724628628
1 มีนาคม 2562345650650
16 กุมภาพันธ์ 2562074824824
1 กุมภาพันธ์ 2562967134134
17 มกราคม 2561197079079

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2561

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2561735867 867
16 ธันวาคม 2561356564 564
1 ธันวาคม 2561021840840
16 พฤศจิกายน 2561989903903
1 พฤศจิกายน 2561200515 515
16 ตุลาคม 2561369765765
1 ตุลาคม 2561 452643 643
16 กันยายน 2561 149760 760
1 กันยายน 2561734510510
16 สิงหาคม 2561586117 117
1 สิงหาคม 2561 386602 602
16 กรกฎาคม 2561596324 324
1 กรกฎาคม 2561 963623 623
16 มิถุนายน 2561 223131 131
1 มิถุนายน 2561 988117 117
16 พฤษภาคม 2561 075629629
2 พฤษภาคม 2561 248038 038
16 เมษายน 2561 739229 229
1 เมษายน 2561 412073 073
16 มีนาคม 2561 218559 559
2 มีนาคม 2561759415 415
16 กุมภาพันธ์ 2561 309915 915
1 กุมภาพันธ์ 2561 026853 853
17 มกราคม 2561203823823

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2560

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2560911234 234
16 ธันวาคม 2560955596 564
1 ธันวาคม 2560451005005
16 พฤศจิกายน 2560292391 391
1 พฤศจิกายน 2560533726 726
16 ตุลาคม 2560413494 494
1 ตุลาคม 2560 880714 714
16 กันยายน 2560 170143 143
1 กันยายน 2560143224 224
16 สิงหาคม 2560715431 431
1 สิงหาคม 2560 756519 519
16 กรกฎาคม 2560820327 327
1 กรกฎาคม 2560 112360 360
16 มิถุนายน 2560 943142 142
1 มิถุนายน 2560 053630 630
16 พฤษภาคม 2560 454891891
2 พฤษภาคม 2560 008656 656
16 เมษายน 2560 816729 729
1 เมษายน 2560 392785 785
16 มีนาคม 2560 273863 863
1 มีนาคม 2560978453 453
16 กุมภาพันธ์ 2560 229116 116
1 กุมภาพันธ์ 2560 054672 672
17 มกราคม 2560145157 157

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2559

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2559377712 712
16 ธันวาคม 2559435286 286
1 ธันวาคม 2559086069 069
16 พฤศจิกายน 2559858383 383
1 พฤศจิกายน 2559785438 438
16 ตุลาคม 2559571947 947
1 ตุลาคม 2559 887102 102
16 กันยายน 2559 240650 650
1 กันยายน 2559638684 684
16 สิงหาคม 2559254004 004
1 สิงหาคม 2559 272932 932
16 กรกฎาคม 2559449764 764
1 กรกฎาคม 2559 082460 460
16 มิถุนายน 2559 073816 816
1 มิถุนายน 2559 511825 825
16 พฤษภาคม 2559 141737 737
2 พฤษภาคม 2559 399459 459
16 เมษายน 2559 221609 609
1 เมษายน 2559 066720 720
16 มีนาคม 2559 134918 918
1 มีนาคม 2559439686 686
16 กุมภาพันธ์ 2559 356364 364
1 กุมภาพันธ์ 2559 927800 800
17 มกราคม 2559304371 371

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2558

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2558008217 217
16 ธันวาคม 2558930255 255
1 ธันวาคม 2558915350 350
16 พฤศจิกายน 2558795283 283
1 พฤศจิกายน 2558361211 211
16 ตุลาคม 2558968630 630
1 ตุลาคม 2558 594825 825
16 กันยายน 2558 743148 148
1 กันยายน 2558021094 094
16 สิงหาคม 2558033363 363
1 สิงหาคม 2558 518677 677
16 กรกฎาคม 2558121507 507
1 กรกฎาคม 2558 759049 049
16 มิถุนายน 2558 644742 742
1 มิถุนายน 2558 388881 881
16 พฤษภาคม 2558 011421 421
2 พฤษภาคม 2558 543466 466
16 เมษายน 2558 506260 260
1 เมษายน 2558 605704 704
16 มีนาคม 2558 048151 151
1 มีนาคม 2558240237 237
16 กุมภาพันธ์ 2558 001864 864
1 กุมภาพันธ์ 2558 155537 537
16 มกราคม 2558244351 351

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2557

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2557461704 704
16 ธันวาคม 2557948354 354
1 ธันวาคม 2557480449 449
16 พฤศจิกายน 2557479804 804
1 พฤศจิกายน 2557206608 608
16 ตุลาคม 2557659409 409
1 ตุลาคม 2557 375615 615
16 กันยายน 2557 772269 269
1 กันยายน 2557856763 763
16 สิงหาคม 2557662842 842
1 สิงหาคม 2557 766391 391
16 กรกฎาคม 2557468728 728
1 กรกฎาคม 2557 378477 477
16 มิถุนายน 2557 673920 920
1 มิถุนายน 2557 781198 198
16 พฤษภาคม 2557 087523 523
2 พฤษภาคม 2557 103297 297
16 เมษายน 2557 153406 406
1 เมษายน 2557 028866 866
16 มีนาคม 2557 531404 404
1 มีนาคม 2557906318 318
16 กุมภาพันธ์ 2557 384245 245
1 กุมภาพันธ์ 2557 180149 149
16 มกราคม 2557306902 902

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2556

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2556561072 072
16 ธันวาคม 2556341767 767
1 ธันวาคม 2556168795 795
16 พฤศจิกายน 2556806925 925
1 พฤศจิกายน 2556739804 804
16 ตุลาคม 2556963289 289
1 ตุลาคม 2556 647882 882
16 กันยายน 2556 562684 684
1 กันยายน 2556548123 123
16 สิงหาคม 2556321327 327
1 สิงหาคม 2556 356435 435
16 กรกฎาคม 2556566996 996
1 กรกฎาคม 2556 646905 905
16 มิถุนายน 2556 289673 673
1 มิถุนายน 2556 289673 673
16 พฤษภาคม 2556 687125 125
2 พฤษภาคม 2556 603458 458
16 เมษายน 2556 843846 846
1 เมษายน 2556 571688 688
16 มีนาคม 2556 968433 433
1 มีนาคม 2556976241 241
16 กุมภาพันธ์ 2556 368257 257
1 กุมภาพันธ์ 2556 565566 566
16 มกราคม 2556820981 981

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2555

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2555302358 358
16 ธันวาคม 2555529524 524
1 ธันวาคม 2555110443 443
16 พฤศจิกายน 2555639500 500
1 พฤศจิกายน 2555524694 694
16 ตุลาคม 2555281343 343
1 ตุลาคม 2555 124025 025
16 กันยายน 2555 540143 143
1 กันยายน 2555329997 997
16 สิงหาคม 2555683877 877
1 สิงหาคม 2555 895590 590
16 กรกฎาคม 2555904050 050
1 กรกฎาคม 2555 915900 900
16 มิถุนายน 2555 159373 373
1 มิถุนายน 2555 882727 727
16 พฤษภาคม 2555 814418 418
2 พฤษภาคม 2555 889501 501
16 เมษายน 2555 583470 470
1 เมษายน 2555 257562 562
16 มีนาคม 2555 607064 064
1 มีนาคม 2555222518 518
16 กุมภาพันธ์ 2555 648684 684
1 กุมภาพันธ์ 2555 320605 605
16 มกราคม 2555451445 445

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2554526402 402
16 ธันวาคม 2554884178 178
1 ธันวาคม 2554408147 147
16 พฤศจิกายน 2554997777 777
1 พฤศจิกายน 2554805540 540
16 ตุลาคม 2554955756 756
1 ตุลาคม 2554 511052 052
16 กันยายน 2554 731198 198
1 กันยายน 2554724533 533
16 สิงหาคม 2554536960 960
1 สิงหาคม 2554 218756 756
16 กรกฎาคม 2554116556 556
1 กรกฎาคม 2554 622953 953
16 มิถุนายน 2554 351276 276
1 มิถุนายน 2554 562370 370
16 พฤษภาคม 2554 406417 417
2 พฤษภาคม 2554 054136 136
16 เมษายน 2554 825988 988
1 เมษายน 2554 814931 931
16 มีนาคม 2554 593331 331
1 มีนาคม 2554656037 037
16 กุมภาพันธ์ 2554 481746 746
1 กุมภาพันธ์ 2554 610089 089
16 มกราคม 2554281062 062

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2553

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2553884112 112
16 ธันวาคม 2553334380 380
1 ธันวาคม 2553181752 752
16 พฤศจิกายน 2553813993 993
1 พฤศจิกายน 2553191100 100
16 ตุลาคม 2553621377 377
1 ตุลาคม 2553 488372 372
16 กันยายน 2553 017422 422
1 กันยายน 2553354656 656
16 สิงหาคม 2553911097 097
1 สิงหาคม 2553 210008 008
16 กรกฎาคม 2553180387 387
1 กรกฎาคม 2553 480239 239
16 มิถุนายน 2553 500104 104
1 มิถุนายน 2553 444874 874
16 พฤษภาคม 2553 480012 012
2 พฤษภาคม 2553 360371 371
16 เมษายน 2553 211743 743
1 เมษายน 2553 959517 517
16 มีนาคม 2553 364222 222
1 มีนาคม 2553215227 227
16 กุมภาพันธ์ 2553 133707 707
1 กุมภาพันธ์ 2553 186312 312
16 มกราคม 2553073577 577

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2552

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2552994304 304
16 ธันวาคม 2552685141 141
1 ธันวาคม 2552776980 980
16 พฤศจิกายน 2552055986 986
1 พฤศจิกายน 2552689140 140
16 ตุลาคม 2552258487 487
1 ตุลาคม 2552 169387 387
16 กันยายน 2552 202912 912
1 กันยายน 2552015865 865
16 สิงหาคม 2552462933 933
1 สิงหาคม 2552 154986 986
16 กรกฎาคม 2552000816 816
1 กรกฎาคม 2552 207542 542
16 มิถุนายน 2552 930456 456
1 มิถุนายน 2552 777661 661
16 พฤษภาคม 2552 111411 411
2 พฤษภาคม 2552 294452 452
16 เมษายน 2552 368415 415
1 เมษายน 2552 816578 578
16 มีนาคม 2552 268812 812
1 มีนาคม 2552553091 091
16 กุมภาพันธ์ 2552 038730 730
1 กุมภาพันธ์ 2552 534533 533
16 มกราคม 2552743212 212

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2551

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2551218596 596
16 ธันวาคม 2551074114 114
1 ธันวาคม 2551205434 434
16 พฤศจิกายน 2551002612 612
1 พฤศจิกายน 2551272028 028
16 ตุลาคม 2551431277 277
1 ตุลาคม 2551 882911 911
16 กันยายน 2551 012377 377
1 กันยายน 2551695993 993
16 สิงหาคม 2551380377 377
1 สิงหาคม 2551 850348 348
16 กรกฎาคม 2551257374 374
1 กรกฎาคม 2551 943671 671
16 มิถุนายน 2551 729111 111
1 มิถุนายน 2551 414875 875
16 พฤษภาคม 2551 329231 231
2 พฤษภาคม 2551 453011 011
16 เมษายน 2551 982800 800
1 เมษายน 2551 012653 653
16 มีนาคม 2551 074946 946
1 มีนาคม 2551936685 685
16 กุมภาพันธ์ 2551 137054 054
1 กุมภาพันธ์ 2551 212684 684
16 มกราคม 2551556010 010

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2550

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2550595411 411
16 ธันวาคม 2550513501 501
1 ธันวาคม 2550113410 410
16 พฤศจิกายน 2550562481 481
1 พฤศจิกายน 2550927907 907
16 ตุลาคม 2550032988 988
1 ตุลาคม 2550 430667 667
16 กันยายน 2550 499336 336
1 กันยายน 2550331810 810
16 สิงหาคม 2550476207 207
1 สิงหาคม 2550 429924 924
16 กรกฎาคม 2550527384 384
1 กรกฎาคม 2550 565151 151
16 มิถุนายน 2550 393194 194
1 มิถุนายน 2550 836393 393
16 พฤษภาคม 2550 232897 897
2 พฤษภาคม 2550 430374 374
16 เมษายน 2550 405105 105
1 เมษายน 2550 622780 780
16 มีนาคม 2550 876763 769
1 มีนาคม 2550742425 425
16 กุมภาพันธ์ 2550 277859 859
1 กุมภาพันธ์ 2550 769925 925
16 มกราคม 2550838739 739

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2549

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2549778584 584
16 ธันวาคม 2549147977 977
1 ธันวาคม 2549270052 052
16 พฤศจิกายน 2549562856 856
1 พฤศจิกายน 2549910957 957
16 ตุลาคม 2549264825 825
1 ตุลาคม 2549 952335 335
16 กันยายน 2549 217948 948
1 กันยายน 2549381761 761
16 สิงหาคม 2549977486 486
1 สิงหาคม 2549 238654 654
16 กรกฎาคม 2549512434 434
1 กรกฎาคม 2549 952890 890
16 มิถุนายน 2549 100935 935
1 มิถุนายน 2549 810850 850
16 พฤษภาคม 2549 100344 344
2 พฤษภาคม 2549 024554 554
16 เมษายน 2549 038564 564
1 เมษายน 2549 738365 365
16 มีนาคม 2549 936177 177
1 มีนาคม 2549582473 473
16 กุมภาพันธ์ 2549 317009 009
1 กุมภาพันธ์ 2549 412729 729
16 มกราคม 2549432747 747

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2548

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2548492955 955
16 ธันวาคม 2548449565 565
1 ธันวาคม 2548388551 551
16 พฤศจิกายน 2548742518 518
1 พฤศจิกายน 2548970577 577
16 ตุลาคม 2548041072 072
1 ตุลาคม 2548 766482 482
16 กันยายน 2548 214768 768
1 กันยายน 2548316933 933
16 สิงหาคม 2548475560 560
1 สิงหาคม 2548 961633 633
16 กรกฎาคม 2548477452 452
1 กรกฎาคม 2548 009554 554
16 มิถุนายน 2548 793070 070
1 มิถุนายน 2548 176893 893
16 พฤษภาคม 2548 867134 134
2 พฤษภาคม 2548 772467 467
16 เมษายน 2548 119327 327
1 เมษายน 2548 815753 753
16 มีนาคม 2548 196345 345
1 มีนาคม 2548800751 751
16 กุมภาพันธ์ 2548 816422 422
1 กุมภาพันธ์ 2548 540054 054
16 มกราคม 2548335022 022

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2547

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2547168858 858
16 ธันวาคม 2547479372 372
1 ธันวาคม 2547504658 658
16 พฤศจิกายน 2547754622 622
1 พฤศจิกายน 2547185966 966
16 ตุลาคม 2547355858 858
1 ตุลาคม 2547 110866 866
16 กันยายน 2547 923373 373
1 กันยายน 2547096597 597
16 สิงหาคม 2547335921 921
1 สิงหาคม 2547 868990 990
16 กรกฎาคม 2547205588 588
1 กรกฎาคม 2547 312471 471
16 มิถุนายน 2547 208713 713
1 มิถุนายน 2547 614144 144
16 พฤษภาคม 2547 589207 207
2 พฤษภาคม 2547 653403 403
16 เมษายน 2547 705832 832
1 เมษายน 2547 196391 391
16 มีนาคม 2547 615366 366
1 มีนาคม 2547697483 483
16 กุมภาพันธ์ 2547 698002 002
1 กุมภาพันธ์ 2547 216822 822
16 มกราคม 2547731342 342

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2546

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2546739447 447
16 ธันวาคม 2546177947 947
1 ธันวาคม 2546991307 307
16 พฤศจิกายน 2546238511 511
1 พฤศจิกายน 2546941438 438
16 ตุลาคม 2546305500 500
1 ตุลาคม 2546 912040 040
16 กันยายน 2546 600589 589
1 กันยายน 2546187813 813
16 สิงหาคม 2546354771 771
1 สิงหาคม 2546 766098 098
16 กรกฎาคม 2546679545 545
1 กรกฎาคม 2546 461414 414
16 มิถุนายน 2546 389872 872
1 มิถุนายน 2546 766066 066
16 พฤษภาคม 2546 552784 784
2 พฤษภาคม 2546 135603 603
16 เมษายน 2546 892525 525
1 เมษายน 2546 933164 164
16 มีนาคม 2546 653062 062
1 มีนาคม 2546441022 022
16 กุมภาพันธ์ 2546 455578 578
1 กุมภาพันธ์ 2546 456370 370
16 มกราคม 2546977085 085

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2545

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2545895196 196
16 ธันวาคม 2545019682 682
1 ธันวาคม 2545968422 422
16 พฤศจิกายน 2545915344 344
1 พฤศจิกายน 2545505498 498
16 ตุลาคม 2545428641 641
1 ตุลาคม 2545 802505 505
16 กันยายน 2545 156050 050
1 กันยายน 2545994200 200
16 สิงหาคม 2545120108 108
1 สิงหาคม 2545 493438 438
16 กรกฎาคม 2545340264 264
1 กรกฎาคม 2545 481447 447
16 มิถุนายน 2545 073261 261
1 มิถุนายน 2545 161149 149
16 พฤษภาคม 2545 598714 714
2 พฤษภาคม 2545 590664 664
16 เมษายน 2545 522630 630
1 เมษายน 2545 990543 543
16 มีนาคม 2545 659152 152
1 มีนาคม 2545805590 590
16 กุมภาพันธ์ 2545 330853 853
1 กุมภาพันธ์ 2545 633270 270
16 มกราคม 2545709670 670

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2544729367 367
16 ธันวาคม 2544224675 675
1 ธันวาคม 2544737022 022
16 พฤศจิกายน 2544685706 706
1 พฤศจิกายน 2544683472 472
16 ตุลาคม 2544975005 005
1 ตุลาคม 2544 104154 154
16 กันยายน 2544 616426 426
1 กันยายน 2544119067 067
16 สิงหาคม 2544690135 135
1 สิงหาคม 2544 180597 597
16 กรกฎาคม 2544820715 715
1 กรกฎาคม 2544 107987 987
16 มิถุนายน 2544 762394 394
1 มิถุนายน 2544 113311 311
16 พฤษภาคม 2544 091982 982
2 พฤษภาคม 2544 205095 095
16 เมษายน 2544 140843 843
1 เมษายน 2544 640998 998
16 มีนาคม 2544 633616 616
1 มีนาคม 2544836537 537
16 กุมภาพันธ์ 2544 621267 267
1 กุมภาพันธ์ 2544 454703 703
16 มกราคม 2544737016 016

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2543

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2543119451 451
16 ธันวาคม 2543969676 676
1 ธันวาคม 2543887956 956
16 พฤศจิกายน 2543565311 311
1 พฤศจิกายน 2543093182 182
16 ตุลาคม 2543620662 662
1 ตุลาคม 2543 290582 582
16 กันยายน 2543 046251 251
1 กันยายน 2543437367 367
16 สิงหาคม 2543459013 013
1 สิงหาคม 2543 267540 540
16 กรกฎาคม 2543931342 342
1 กรกฎาคม 2543 674071 071
16 มิถุนายน 2543 825696 696
1 มิถุนายน 2543 592761 761
16 พฤษภาคม 2543 009315 315
2 พฤษภาคม 2543 070715 715
16 เมษายน 2543 836777 777
1 เมษายน 2543 963948 948
16 มีนาคม 2543 164311 311
1 มีนาคม 2543997833 833
16 กุมภาพันธ์ 2543 729816 816
1 กุมภาพันธ์ 2543 530213 213
16 มกราคม 2543442183 183

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2542

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2542051108 108
16 ธันวาคม 2542139853 853
1 ธันวาคม 2542669281 281
16 พฤศจิกายน 2542764354 354
1 พฤศจิกายน 2542561335 335
16 ตุลาคม 2542410227 227
1 ตุลาคม 2542 830676 676
16 กันยายน 2542 807506 506
1 กันยายน 2542591344 344
16 สิงหาคม 2542340998 998
1 สิงหาคม 2542 056860 860
16 กรกฎาคม 2542070416 416
1 กรกฎาคม 2542 386441 441
16 มิถุนายน 2542 278794 794
1 มิถุนายน 2542 077626 626
16 พฤษภาคม 2542 618818 818
2 พฤษภาคม 2542 691483 483
16 เมษายน 2542 625094 094
1 เมษายน 2542 479957 957
16 มีนาคม 2542 577278 278
1 มีนาคม 2542660214 214
16 กุมภาพันธ์ 2542 307213 213
1 กุมภาพันธ์ 2542 342860 860
16 มกราคม 2542190611 611

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2541

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2541464147 147
16 ธันวาคม 2541181813 813
1 ธันวาคม 2541836569 569
16 พฤศจิกายน 2541270744 744
1 พฤศจิกายน 2541920846 846
16 ตุลาคม 2541261080 080
1 ตุลาคม 2541 987844 844
16 กันยายน 2541 065720 720
1 กันยายน 2541872795 795
16 สิงหาคม 2541081784 784
1 สิงหาคม 2541 748493 493
16 กรกฎาคม 2541599991 991
1 กรกฎาคม 2541 595123 123
16 มิถุนายน 2541 858076 076
1 มิถุนายน 2541 820088 088
16 พฤษภาคม 2541 840043 043
2 พฤษภาคม 2541 663807 807
16 เมษายน 2541 146573 573
1 เมษายน 2541 496930 930
16 มีนาคม 2541 572701 701
1 มีนาคม 2541236864 864
16 กุมภาพันธ์ 2541 612897 897
1 กุมภาพันธ์ 2541 665959 959
16 มกราคม 2541947195 195

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2540

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2540675704 704
16 ธันวาคม 2540294240 240
1 ธันวาคม 2540241559 559
16 พฤศจิกายน 2540875462 462
1 พฤศจิกายน 2540974201 201
16 ตุลาคม 2540405124 124
1 ตุลาคม 2540 444413 413
16 กันยายน 2540 527514 514
1 กันยายน 2540083537 537
16 สิงหาคม 2540156967 967
1 สิงหาคม 2540 054272 272
16 กรกฎาคม 2540509691 691
1 กรกฎาคม 2540 676573 573
16 มิถุนายน 2540 537146 146
1 มิถุนายน 2540 643997 997
16 พฤษภาคม 2540 088067 067
2 พฤษภาคม 2540 388437 437
16 เมษายน 2540 551450 450
1 เมษายน 2540 617629 629
16 มีนาคม 2540 100474 474
1 มีนาคม 2540976779 779
16 กุมภาพันธ์ 2540 499884 884
1 กุมภาพันธ์ 2540 750792 792
16 มกราคม 2540151995 995

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2539

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2539879454 454
16 ธันวาคม 2539593856 856
1 ธันวาคม 2539179528 528
16 พฤศจิกายน 2539951088 088
1 พฤศจิกายน 2539512694 694
16 ตุลาคม 2539198019 019
1 ตุลาคม 2539 947788 788
16 กันยายน 2539 814368 368
1 กันยายน 2539470136 136
16 สิงหาคม 2539352768 768
1 สิงหาคม 2539 151091 091
16 กรกฎาคม 2539332687 687
1 กรกฎาคม 2539 625379 379
16 มิถุนายน 2539 318311 311
1 มิถุนายน 2539 869656 656
16 พฤษภาคม 2539 978140 140
2 พฤษภาคม 2539 247351 351
16 เมษายน 2539 049584 584
1 เมษายน 2539 660765 765
16 มีนาคม 2539 019128 128
1 มีนาคม 2539304855 855
16 กุมภาพันธ์ 2539 681455 455
1 กุมภาพันธ์ 2539 256556 556
16 มกราคม 2539318302 302

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2538

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2538327686 686
16 ธันวาคม 2538952808 808
1 ธันวาคม 2538714426 426
16 พฤศจิกายน 2538239422 422
1 พฤศจิกายน 2538282069 069
16 ตุลาคม 2538322154 154
1 ตุลาคม 2538 317092 092
16 กันยายน 2538 876454 454
1 กันยายน 2538620837 837
16 สิงหาคม 2538265333 333
1 สิงหาคม 2538 464819 819
16 กรกฎาคม 2538248122 122
1 กรกฎาคม 2538 939901 901
16 มิถุนายน 2538 046698 698
1 มิถุนายน 2538 105615 615
16 พฤษภาคม 2538 220381 381
2 พฤษภาคม 2538 504692 692
16 เมษายน 2538 053581 581
1 เมษายน 2538 427039 039
16 มีนาคม 2538 646847 847
1 มีนาคม 2538411454 454
16 กุมภาพันธ์ 2538 869070 070
1 กุมภาพันธ์ 2538 198162 162
16 มกราคม 2538922388 388

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2537

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 25376284069 069
16 ธันวาคม 25375100040 040
1 ธันวาคม 25376832681 681
16 พฤศจิกายน 25376095849 849
1 พฤศจิกายน 25371676779 779
16 ตุลาคม 25377583048 048
1 ตุลาคม 2537 7128442 442
16 กันยายน 2537 4781931 931
1 กันยายน 25376220893 893
16 สิงหาคม 25376504760 760
1 สิงหาคม 2537 3114057 057
16 กรกฎาคม 25375962891 891
1 กรกฎาคม 2537 6568267 267
16 มิถุนายน 2537 1947355 355
1 มิถุนายน 2537 3560804 804
16 พฤษภาคม 2537 2071764 764
2 พฤษภาคม 2537 3072877 877
16 เมษายน 2537 7893913 913
1 เมษายน 2537 4269815 815
16 มีนาคม 2537 1723336 336
1 มีนาคม 25373373731 731
16 กุมภาพันธ์ 2537 7679044 044
1 กุมภาพันธ์ 2537 5984685 685
16 มกราคม 25374791270 270